Den som mår bra har lättare att lära

En förutsättning för ett gott studieresultat är att man trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever. Rektor har det övergripande ansvaret och leder skolans elevhälsoteam.

Elevhälsan arbetar förebyggande, följer elevens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar, vaccinationer och särskilda insatser när det behövs. Elever och föräldrar kan på eget initiativ söka elevhälsan.

Dela:
Kategorier: